Professor Wei Pan

Biostatistics
School of Public Health

Project Investigators

 • Erin Austin
 • Yun Bai
  Biostatistics
  • School of Public Health
 • Yangqing Deng
 • Chen Gao
 • Junghi Kim
  Biostatistics
  • School of Public Health
 • Sun Kim
 • Il-Youp Kwak
 • Lifeng Lin
 • Binghui Liu
 • Jack Pattee
 • Chong Wu
 • Zhiyuan Xu
 • Yiwei Zhang
  Biostatistics
  • School of Public Health