Assistant Professor Tian He

Computer Science and Engineering
College of Science and Engineering

Project Investigators

 • Prof. Jaehoon Jeong
  Computer Science and Engineering
  • College of Science and Engineering
 • Roubing Jiang
 • Wenchao Jiang
 • Song Min Kim
 • Song Liu
 • Shuai Wang
 • Zhimeng Yin
 • Desheng Zhang